گفتگو با فخری خوروش

گفتگو با فخری خوروش 

این فیلم فوق العاده است!

سعید نوری …

(شماره ۱۵۴)