نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳
بازديد : iconدسته: آرشیو نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳

دانلود آزما ماهنامه ۹۳

جزئیات در ادامه مطلب

 

فهرست نسخه الکترونیک مجله آزما شماره ۹۳

یادداشت نخست: توهم جریان روشنفکری در ایران

‏(۲ صفحه – از ۴ تا ۵)
یادداشت: هستم تا باشیم و بمانیم

نویسنده : عابد، ندا؛

‏(۱ صفحه – از ۶ تا ۶)
چه تلخ می خواند این مرغ در سحرگاهان؛ نگاهی به «نمایش مرغ سحر» کار احمد آسوده و یارانش

گزارشگر : اعلم، هوشنگ؛

‏(۱ صفحه – از ۷ تا ۷)
و حالا یک زن قهرمان داستان سیاه صحنه است

گزارشگر : عرفی نژاد، شقایق؛

‏(۲ صفحه – از ۸ تا ۹)
نگاه: در باب ترجمه، یک برکه و صد قورباغه

نویسنده : گرگانی، گیتا؛

‏(۱ صفحه – از ۱۰ تا ۱۰)
پرونده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر: مهم خوب نوشتن است

مصاحبه شونده : گلستان، لیلی؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۵ صفحه – از ۱۱ تا ۱۵)
نقد ادبی، بیانیه ارزیابی نیست

مصاحبه شونده : پاینده، حسین؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۲ صفحه – از ۱۶ تا ۱۷)
نقد قرائت دیگری ازمتن

مصاحبه شونده : کاشیگر، مدیا؛ مصاحبه کننده : رجایی، پرستو؛

‏(۲ صفحه – از ۱۸ تا ۱۹)
نوشتن با زبان بازار؛ نگاهی به داستان نویسی معاصر

مصاحبه شونده : آرام، احمد؛ مصاحبه کننده : فراهانی، ناهید؛

‏(۴ صفحه – از ۲۰ تا ۲۳)
جای خالی قصه در ادبیات داستانی ایران

مصاحبه شونده : سلیمانی، بلقیس؛ مصاحبه کننده : نظام آبادی، مهسا؛

‏(۲ صفحه – از ۲۴ تا ۲۵)
مثلثی بدون ضلع سوم

مصاحبه شونده : حکیم معانی، محسن؛ مصاحبه کننده : فراهانی، ناهید؛

‏(۴ صفحه – از ۲۶ تا ۲۹)
عبور از کوره راه های شدن

مصاحبه شونده : مرادی، فرید؛ مصاحبه کننده : سپاسگذار، حوریه؛

‏(۴ صفحه – از ۳۰ تا ۳۳)
نگاه: دلتنگی های من و بابام

ناقد : مفتاحی، محمد؛

‏(۲ صفحه – از ۳۴ تا ۳۵)
حرف هایی از دوردست خاطره ها

مصاحبه شونده : راستکار، فهیمه؛

‏(۴ صفحه – از ۳۶ تا ۳۹)
شعر خودمان

‏(۲ صفحه – از ۴۰ تا ۴۱)
از آفتاب گفتن، در روزگار شب پرگان

‏(۲ صفحه – از ۴۲ تا ۴۳)
شعر دیگران: سرزمین ویران هرز خراب و بی حاصل

نویسنده : کاشانی، حامد؛

‏(۴ صفحه – از ۴۴ تا ۴۷)
روح من به ایران تعلق دارد

مصاحبه شونده : چاکر، اردال؛ مصاحبه کننده : نیک سیرتی، حبیبه؛

‏(۲ صفحه – از ۴۸ تا ۴۹)
داستان خارجی: سپر

نویسنده : بن لوری؛ مترجم : ثابتی پور، علی؛

‏(۲ صفحه – از ۵۰ تا ۵۱)
مردی که پارس کردن را فرا گرفت

معرف : ماریو بندتی؛ مترجم : داوودی، فرشته؛

‏(۱ صفحه – از ۵۲ تا ۵۲)
پیشخوان کتاب

‏(۳ صفحه – از ۵۳ تا ۵۵)
در حوالی صحنه: کندوکاوی در هم کناری عکس و تئاتر

 


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY