عجب قدرتی دارد بهار…
بازديد : iconدسته: گفت و گو

عجب قدرتی دارد بهار…

ندا عابد- یادداشت مدیرمسئول
به سردبير مجله گفتم يادداشتي که براي عيد نوشتهايد تلخ است، کام مردم تلخ ميشود، گفت با کدام شيريني، شيرين بنويسيم؟ رويم را به کدام سمت برگردانم با اين تلخيهاي هر روزه؟ به سمت آوارگي مردم اوکراين، يا دلهاي غمزدهي بچههاي افغان که براي لقمهاي نام فروخته ميشوند و حالا چند روز است چراغ نئون مصيبتهايشان زير سايهي مصيبتهاي بچههاي اوکرايني خاموش شده و ديگر سوژهي اول گزارشهاي رسانههاي جهان نيستند، سرم را به سمت کوچه پس کوچههاي شهرم و کشورم بگردانم که هيچ خبري از بهار در آنها نيست، و مردمي را ببينم که با چهرهاي پژمرده در پشت ماسکهاي سفيد و سياه سر به گريبان کشيدهاند و به فکر گذران روزگار با
چه کنم چه کنم، هستند و با حسرت به اخباري که از زندگي هاي آنچناني آقازادهها و از ما بهتران ميرسد نگاه ميکنند و آن قدر سِر شده اند که حتي ديگر پلک هم نميزنند، به کدام سمت نگاه کنم؟
راست ميگويد، يک لحظه ذهنم از کار افتاد، سرم را از پنجره بيرون بردم که هوايي بخورم نفسم گرفته بود. عمدا به پايين نگاه نکردم به خياباني که هميشه کنار سطل زبالهي جلوي دفتر مجله کودکي در حال زير و رو کردن زبالهها براي پيدا کردن تکهاي پلاستيک، کاغذ و … است.


به آسمان نگاه کردم، نمه ابري بود و يک نسيم ملايم، که صورتم را خنک کرد. تصويرهاي نفسگيري که ذهنم را انباشته بوده از هم فاصله گرفت. انگار لابهلاي اين تصويرها هم نسيمي وزيد. نفس کشيدم و به بنفشههاي گلدان کناره پنجرهي واحد روبرو نگاه کردم راستي چرا، صورت بنفشه اين قدر شبيه صورت آدميزاد است؟ به ياد بچههاي افغانستان و سوريه افتادم و بچههاي اوکرايني. انگار هيچ فرقي نميکند که رنگ چشمهايت آبي باشد يا سياه، وقتي قرار است، زياده خواهيها و قدرت طلبيها چشمي را به اشک بنشاند. مادرم ميگويد، از اشک چشم و آه دل مظلوم بايد ترسيد، فکر ميکنم اين حرفها ديگر قديمي شده مگر بچههاي دل نازک و لطيف چه قدرتي دارند که با آه و اشک چشم حريف اين همه رذالت بشوند.
پروندهي اين شماره دربارهي «وطن» است همان که هواي چشمهاي اين بچهها را در اين روزها و هشت سال هواي چشمان کودکان سرزمين مرا باراني کرده. زن همسايه موزيک ملايمي گذاشته و لاي پنجره را باز ميکند. با لبخند سري تکان ميدهد نسيمي لابهلاي شلوغي ذهنم ميوزد، صورت بنفشهها آهسته در برابر نسيم تکان ميخورد. زن همسايه دستي تکان ميدهد، و من ميخندم.يادم ميافتد براي سبزه هفت سين هنوز کاري نکردهام.عجب قدرتي دارد اين بهار ظريف و لطيف…


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY