صبح روز یازدهم جولای، مردی که بار هستی را زمین گذاشت، که بود؟ لذت جدی نگرفتن زندگی

صبح روز یازدهم جولای، مردی که بار هستی را زمین گذاشت، که بود؟

لذت جدی نگرفتن زندگی

 

صبح روز یازدهم جولای، مردی که بار هستی را زمین گذاشت، که بود؟ لذت جدی نگرفتن زندگی