شعر من شعر است، اما شعر تو … ميزگرد مجله آزما
بازديد : iconدسته: گفت و گو

دربارهي شعر امروز

شعر چيست؟ شاعر کيست؟ اين پرسشي است که در طول تاريخ پاسخي يکسان نيافته است. مثل زندگي و زيبايي اگرچه در طول تاريخ بودهاند شاعران بسياري که شعر شاعران ديگر را  سستمايه خواندهاند اما زير سئوال بردن ماهيت شعربودگي اثر امري است جداي از اين. مسالهاي که با انقلاب شعري نيما يوشيج در اوايل قرن حاضر بار ديگر به چالشي جدي و شايد مهمترين پرسش ادبيات معاصر ما تبديل شد؛ شعر چيست؟ پرسشي که هنوز هم ادامه دارد. اين پرسش روي ديگري هم دارد. درواقع پاسخهاي متعدد و گونهگون از ديدگاههاي مختلف باعث ميشود فرد ضمن تبيين ماهيت شعر، شعر بودن متون ديگري را که در دايرهي تعريفش نميگنجد نپذيرد و نهايتا شاعران ديگر را بر دار شعر خويش آونگ کند!


iconادامه مطلب

صنعت نشر ما بیمار است
بازديد : iconدسته: گفت و گو

گفتوگو با فريد مرادي ويراستار و کارشناس نشر

فريد مرادي خودش را ويراستار حرفهاي ميداند، اما کساني که او را ميشناسند و از سابقهاش در امر نشر خبر دارند در واقع او را به عنوان تاريخ گوياي نشر ميشناسند.براي گفتوگو دربارهي موضوع پرونده يعني سرقت آثار ادبي ميهمان آزما شد اما صحبت به درازا کشيد و تبديل شد به مصاحبهاي دربارهي آسيبشناسي عرضه نشر.


iconادامه مطلب

ترجمه‌های مکرر نتیجه ناتوانی است
بازديد : iconدسته: گفت و گو

گفتوگو با محمود حسینیزاد

محمود حسينيزاد مترجم است و نويسنده و طي سالها فعاليت آثار بسياري را از زبان آلماني به فارسي برگردانده. او در ترجمه دقت خاصي دارد و ترجمههايش از اعتبار خاصي برخوردار است.


iconادامه مطلب

جلال ستاري، سلاح ايرانيان زبان است و انديشه
بازديد : iconدسته: گفت و گو

به نظر ميرسد ما ايرانيها در گفتگوها و ادبيات شفاهي بيشتر از ديگران از کنايه، استعاره، ايهام و به نوعي پردهپوشي در کلمات استفاده ميکنيم. آيا اين امر دلايل تاريخي دارد يا ناشي از ذهنيت شاعرانه است؟

اصلا کنايه مال ماست.


iconادامه مطلب

ما در کجای جهان ایستاده‌ایم؟
بازديد : iconدسته: یادداشت ها

سردبیر-هوشنگ اعلم

شايد براي جامعهاي که سرانه مطالعه مردماش چيزي حدود ۲ دقيقه در روز است و تعداد کافيشاپها و پيتزافروشيها و قليانکدههايش دهها برابر تعداد کتابفروشيهايي است که در نيمي از ساعات روز پرنده در آنها پر نميزند دانستن اينکه ناشران ايتاليايي در سال ۲۰۱۳ چيزي حدود يکصد و هيجده ميليون نسخه کتاب منتشر کرده و فروختهاند و از فروش اين تعداد کتاب تقريباً ۵/۲ ميليارد يورو و تحقيقاً ۶۶/۲ ميليارد يورو سود بردهاند عجيب و غير قابل باور به نظر برسد.


iconادامه مطلب

سایر صفحات سایت

Copyright © 2013 _ Design by : MrJEY